"A valószínűségszámítás nem más...
...mint számokra átváltott józan ész."

(Pierre-Simon de Laplace, 1749-1827)
"Statisztikával hazudni könnyű...
...de statisztika nélkül még könnyebb."

(Charles Frederick Mosteller, 1916-2006)medstat.hu

Oktatás

Kérem, hogy ha valaki az itt szereplő anyagokat szeretné hivatkozni weboldalon, akkor ne bemásolja a fájl(oka)t, hanem a linkelje a címet, az anyagokat ugyanis folyamatosan frissítem (ezt mutatja a mindegyik elején szereplő dátum is).

Az orvosi megismerés módszertana (és az orvosi kutatások kritikus értékelése)

Az összes dia egybefűzve (handout formátumban) is elérhető: Ferenci Tamás: Az orvosi megismerés módszertana (diasor).

Az anyagok módosítási naplója elérhető itt.

Népegészségtan és megelőző orvoslás

Az Orvosi megismerés módszertana anyaga a Metaanalízisek részig, plusz:

A tárgy aktuális információi itt érhetőek el.

Ökonometria I.

Az egész anyag - jegyzet formában - elérhető egyben is: Ferenci Tamás: Ökonometria I..

A tárgy aktuális információi a Moodle-ben érhetőek el.

Egyéb

Egyéb oktatott tárgyaim pedig erre vannak.

A biostatisztikát és alkalmazásait áttekintő előadásom (kb. 4 óra) anyaga különböző formátumokban: slides, handout és lecture note.

Tudomány

Különféle vegyes (tudományos és nem annyira tudományos) dolgozatok, jegyzetek, vázlatok stb. erre.

A matematikus diplomám itt érhető el.

'Publikálásról és pár kapcsolódó kérdésről kezdő kutatóknak' című anyagom különböző formátumokban: slides, handout és lecture note.

Hogyan szúrjuk ki a szemétkosárba való orvosi közleményeket?

A fenti címmel írt dolgozatom oldala itt érhető el.

Növekedési görbe rajzoló

A növekedési görbe rajzoló alkalmazásom itt érhető el.

Védőoltások

A védőoltásokkal, a védőoltás-ellenesek valótlan állításaival foglalkozó szakmai blogom itt érhető el, a tartalma "könyv" formájában pedig itt: Ferenci Tamás: Védőoltásokról - a tények alapján. A felhasznált irodalmi hivatkozások BibTeX-es formátumban innen tölthetőek le, a grafikonokat készítő R-es program pedig innen.

A blog tartalmának nagyon rövid összefoglalójaként ezt a cikksorozatomat tudom ajánlani (Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle, 20:(1) pp. 45-50. és 20:(2) pp. 99-104. 2015).

A fenti blogból, a Medicina Kiadó gondozásában "igazi" könyv is készült, melyről a részletek itt érhetőek el.

Ferenci Tamás: Védőoltásokról - a tények alapján, 1. kiadás, borító

1. kiadás
(2014, 375 oldal)

Ferenci Tamás: Védőoltásokról - a tények alapján, 2. kiadás, borító

2. kiadás
(2016, 508 oldal)

A védőoltásokkal és infektológiai témákkal kapcsolatos előadásaim anyagai itt érhetőek el.

Biostatisztika

"A nyüzsgő, mozgó embermilliók életében vannak fontos események, melyeket nem jegyez fel a történelem. Az egyes ember, a hétköznapi ember tettei és szenvedései, születése, megbetegedése és halála nem kerül a történetíró tollára; csak számszerint vétetnek ezek számba a statisztika által. Születnek és meghalnak egyesek folytonos örök körforgásban és a társadalom, az emberiség csak fennmarad. [...] Mindezek megfigyelésére ott áll az idők áradatában a statisztikus. [...] E jelenségek az embermilliók és intézményeik életjelenségei: a tömegjelenségek. Ezek megfigyelésére hivatott a statisztika. A statisztikus olyan mint a pilóta. Felvisz minket a magasba és megmutatja az embermilliókat. Városaikat, tömegeiket, gazdasági tevékenységüket, forgalmukat, a földeket, az erdőket: egyszerre mindent. Könyveivel, tábláival, rajzaival mindezt lelki szemeink elé tárja. De alaposabban, részletesebben mint a pilóta. Mégis megegyez vele abban, hogy minél magasabbra emelkedünk, minél inkább összevonunk, a részletek annál inkább elmosódnak. Ennek a tudománynak fontos része az egészségügyi statisztika, mely az emberek egészségére vonatkozó tömegjelenségekre vonatkozik. Az ezek megfigyelésének módszereire, a születésekre, különös tekintettel annak az orvost érdeklő pathologiás vonatkozásaira, a megbetegedésekre, az elhalálozásokra, a betegségek gyógyításának eredményességére és veszélyességi fokára, az emberi test méreteire, szervei működésére, az egészségügyi személyzetre, intézetekre és intézményekre. Az orvost is kell, hogy érdekelje a statisztika, különösen az egészségügyi statisztika. Nagy csapások jönnek, járványok sujtják a népességet s az orvosnak ismernie kell a jelenségek súlyát, a közre való fontosságát. [...] A gyógyító orvosi munkával az emberiség életében lévő egészségügyi tömegjelenségeknek mindig csak egy kis részletét látjuk. Saját praxisunkban előforduló esetlegességek szerint aztán hol túlozzuk, hol meg lebecsüljük az egyes jelenségeket. [...] Az egész tömegjelenségről pontos felvilágosítást csak a statisztika ad [...]. Ez ad áttekintést a gyakorlatban individualizáló, mindig csak az egyes eseteket látó orvosnak, a születések, a megbetegedések, az elhalálozások stb. eseményeinek a sok milliós néptömegekben való előfordulása, tömegjelenségei felett. A statisztika persze sok hibában szenved s lelkiismeretlen adatszolgáltatók sok hiányos és téves felvételi lapot szolgáltatnak be. [...] Az egészségügyi statisztikát tanuló orvosnak először azokat a felvételi lapokat kell megismernie, amelyekkel a legfontosabb jelenségek számbavétetnek. [...] Aztán ismernünk kell a feldolgozás módját s a nyert adatok mathematikai és grafikai megvilágításának útjait. Nagy hasznára lesz az orvosnak is, ha a széltében használt százalékokon és a számtani átlagon kívül a statisztikai megvilágítás némely sajátos fogalmát, pl. a modust, a mediant vagy a standard számítást is megismeri. A statisztika logikájának ismerete nélkül collectiv jelenségeknél nem lehet helyesen következtetni. A statisztikában a következtetés helyességének mathematikai kriteriumai vannak. A statisztikai sorok stabilitásának vizsgálata mondja meg, hogy a nyert átlag típikus-e avagy csak puszta számítási eredmény, jelentőség nélküli szimptomatikus közép. A nagy számoknak már Bernoulli valószínűségszámításából levezethető törvényét ismernünk kell, e nélkül nem tudjuk a különböző százalékok súlyát, jelentőségét mérlegelni, nem értjük egyikük változékony, másikuk állandó voltát. [...] A hazai egészségügyi intézmények, de az egészségügyet szolgáló személyzet: orvosok, bábák, gyógyszerészek, halottkémek stb. statisztikáját is érdemes lesz látnunk. Különösen ma, amikor az orvosok megélhetése is mind nehezebb lesz. [...] Lélekemelő látni a nagy egészségügyi intézetek hatalmas néptömegek életét meghosszabbító, nagyarányú, áldásos működésének statisztikáját s megismerni fejlődésüket, jelentőségüket. Mindezen tömegjelenségek igen fontosak az orvosra; ebből látja meg, hogy hol, mit és hogyan kell tenni hazánk fejlődése s a nemzet egészségügyének további fejlesztése céljából."

(Egészségügyi statisztika orvosok és orvostanhallgatók számára. Írta: pol., med. et oec. publ. Dr. Szél Tivadar miniszteri s.-titkár, a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatalnál. Budapest, Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, 1930.)

Ide jönnek az egyéb biostatisztikai anyagaim.

Rólam

Önéletrajzom itt, publikációs listám erre (itt várni kell pár pillanatot a kattintás után amíg betölt). Szerzői adatbázisok: Scopus, Google Scholar. Azonosító adatbázisok: ResearcherID, OrcID.

A régi email-címeim ( ft604@hszk.bme.hu és ferenci@fazekas.hu ) megszűntek, már nem léteznek - az azokra küldött levelek (értesítés nélkül) elvesznek. Új email-címem a fenti anyagokban.

Ferenci Tamás, 2010-2014.